Idiomas

Curso de acceso a CFGS

Descripció:        

 

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los. En el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permetrà l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

 

Destinataris:

 

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

 

També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.

 

Durada:               700 hores

 

Continguts:

 

Part comuna

Part específica

Comunicació en llengua catalana (3 hores)

Comunicació en llengua castellana (3 hores)

Comunicació en llengua estrangera-Anglès (5 hores)

 

Tutoria (1 hora)

Opció cientificotecnològica

Matemàtiques aplicades (obligatòria)

(4 hores)

Química-Biologia (4 hores)

 

Opció humanística i social

Matemàtiques aplicades (obligatòria) (4 hores)

Economia d’empresa (4 hores)

 

Total hores/setmana:   20 hores

 

Data inici:           12/09/2017

               

Data fi:                 25/05/2018

 

Horari:                 De dilluns a divendres, de 08:30 a 13:00 (descans de 10:30-11:00)

 

Presentació curs:            06/09/17, 10:30               

 

Presentació de sol·licituds:

 

Del 29 de maig al 2 de juny a la secretaria de formació del centre

 

Període de matrícula:

 

Del 3 al 7 de juliol a la secretaria de formació del centre

 

Nombre de places:        35 (el curs s’iniciarà si es té un mínim de 15 alumnes)

 

S’informarà de la realització o no del curs una vegada finalitzada la data límit de presentació de sol·licituds.

 

Documentació:

  • Sol·licitud d’inscripció al curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (demaneu-la a Secretaria)
  • Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
  • Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic o tècnica/Certificat de matrícula a un cicle formatiu de grau mitjà

 

Si l’alumne és menor d’edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de família. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o guardador/a de fet)

Enviar mensaje

Captcha