CANAL DE DENÚNCIES O ÈTIC

Al Balmes tenim un ideari molt definit, on valors com la solidaritat, la cooperació, la tolerància i el respecte són clau en totes les accions que fem.

Per tal de preservar aquest ideari i els nostres principis fonamentals, comptem amb un  Codi d’Ètic i de Conducta. El principal objectiu d’aquest és establir les pautes que orientin el comportament de tota la nostra comunitat educativa (socis/es, personal de serveis, professorat, voluntaris/es o personal de pràctiques) vinculada amb l’Entitat que contribueixen al desenvolupament de les seves activitats amb els alumnes, famílies, institucions públiques i privades i amb la societat en general.

Tenim molt present que totes les persones que formen part del Balmes han de contribuir a l’assoliment del nostre ideari, a través d’un comportament que reflecteixi de forma consistent els seus principis i valors, prestant especial atenció als possibles conflictes d’interès.

Què és el canal de denúncies?

A conseqüència de la implantació de la Directiva Europea 2019/1937, el Centre d’Estudis Jaume Balmes ha habilitat un Canal Intern de Denúncies. Aquest canal és un mecanisme a disposició de tota persona física o jurídica que tingui algun tipus de relació amb el nostre centre (treballadors, socis, alumnes, famílies, professorat, personal d’administració i serveis, monitors, col·laboradors/es, donants, proveïdors, etc.). A través d’aquest canal es poden comunicar conductes irregulars del Codi d’Ètica i de Conducta, comportaments il·lícits o delictes que puguin afectar negativament al Balmes.

La gestió del Canal està encomanada a un gestor extern, com diu el Reglament.

Per tal de protegir els drets de les persones denunciants, el canal de denúncies és  gestionat per un gestor extern, que tramitarà el contingut de les denúncies cap al Comitè Ètic, conforme el Reglament, garantint-se així la confidencialitat de la persona denunciant. A més, hi ha la possibilitat d’interposar denúncia de forma absolutament anònima. Podeu trobar tota la informació al document “Reglament del Canal de Denúncies”.

IMPORTANT: Aquest Canal NO és una bústia de queixes, consultes, dubtes o suggeriments. Si vols realitzar alguna acció d’aquest tipus, pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’indicarem com fer-ho. Tampoc es pot fer servir aquest canal per denunciar emergències o actes que representin una amenaça imminent a la vida o integritat física de les persones o a la propietat privada. En aquests casos, contacta amb les autoritats competents o amb el telèfon d’emergències 112.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.